สาระน่ารู้

MAVELL Power OptimiZer
เครื่องจ่ายพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับเครื่องปรับอากาศ

จุดที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อน ทำให้ประเทศไทยมีการใช้เครื่องปรับอากาศทั้งในบ้านพักอาศัย สถานที่ทำงาน สถานที่ราชการ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า สถานบันเทิง และอื่นๆอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งพลังงานที่นำมาจ่ายให้กับเครื่องปรับอากาศ เป็นพลังงานไฟฟ้ามาจากฟอสซิล เป็นส่วนใหญ่ทำให้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแต่ละปีเป็นจำนวนมากและทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน

ผู้ประดิษฐ์มีความคิดว่าจะทำอย่างไร เมื่อเราใช้เครื่องปรับอากาศแต่ให้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงจากเดิม ทางหนึ่งที่เป็นไปได้ก็คือการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ร่วมกับพลังงานไฟฟ้ามาจากฟอสซิล ซึ่งจะทำให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้ามาจากฟอสซิลลดลงเท่ากับพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีในขณะนั้น

ลักษณะและความมุ่งหมายของ
MAVELL Power OptimiZer
จากปัญหาดังกล่าวผู้ประดิษฐ์จึงได้คิดค้น วิธีการนำเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้งานกับเครื่องปรับอากาศ MAVELL  แต่ปัญหาของพลังงานแสงอาทิตย์คือมีเสถียรภาพไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับปริมาณแสงตกกระทบกับแผ่นเชลล์แสงอาทิตย์ เช่น ช่วงเช้า ช่วงเที่ยง ช่วงบ่าย มีเมฆบังแสง พายุฝนฟ้าคะนอง อื่นๆ ซึ่งจะทำให้ปริมาณแสงอาทิตย์ไม่สม่ำเสมอฉะนั้นจึงต้องออกแบบวงจร
MAVELL Power OptimiZer พื่อปรับสภาพเชลล์แสงอาทิตย์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดทุกช่วงสภาวะอากาศและปริมาณแสงอาทิตย์ขณะนั้น

MAVELL Power OptimiZer
เครื่องจ่ายพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับเครื่องปรับอากาศ MAVELL นี้ จะจ่ายพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ร่วมกับพลังงานไฟฟ้ามาจากฟอสซิลในรูปแบบคู่ขนาน เมื่อเราเปิดเครื่องปรับอากาศ MAVELL MAVELL Power OptimiZer จะจ่ายพลังงานจากแสงอาทิตย์ให้เครื่องปรับอากาศก่อนเสมอถ้าพลังงานไม่พอจึงจะจ่ายพลังงานไฟฟ้าจากฟอสซิลช่วยเสริม อัตราส่วนระหว่างพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานไฟฟ้าจากฟอสซิลขึ้นอยู่กับปริมาณแสงอาทิตย์ในขณะนั้น การปรับอัตราส่วนผสมเป็นแบบลิเนียสม่ำเสมอไร้รอยต่อจึงทำให้การทำงานของเครื่องปรับอากาศราบเรียบมีความปลอดภัยสูง
ความมุ่งหมายของการประดิษฐ์นี้เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากฟอสชิลแต่เครื่องปรับอากาศยังทำงานมีประสิทธิภาพเหมือนเดิม

คำอธิบายรูปเขียนโดยย่อ
รูปที่ 1 แสดงถึงกล่องอุปกรณ์ของ
MAVELL Power OptimiZer
รูปที่ 2 แสดงถึงตัวควบคุมของ
MAVELL Power OptimiZer

 ตามรูปที่ 1 กล่องควบคุม ① มีรูระบายอากาศ ② มีหลอดไฟแสดงสถานะการทำงานของเครื่อง ③ ขั้วต่อกับเชลล์แสงอาทิตย์ ④ ⑤ ฟิวส์ไฟทางออก ⑥ หลอดไฟแสดงสถานะไฟทางออก ⑦ ขั้วต่อไฟทางออกไปหาเครื่องปรับอากาศ⑧

 


ตามรูปที่ 2 ภายในกล่องควบคุม ① จะมีแผงวงจรควบคุม ⑩ ประกอบด้วยตัวประมวลผลกลาง ⑮ ตัวประมวลผลกลางนี้จะรับสัญญาณจากตัวประมวลผลไฟทางเข้า ⑪ ตัวปรับสภาพ⑫ ตัวประมวลผลไฟทางออก ⑬ โดยสัญญาณจาก ⑪ ⑫ ⑬ จะขึ้นอยู่กับประมาณแสงอาทิตย์ สภาวะการทำงานของตัวปรับสภาพ การใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศ ตัวประมวลผลกลาง ⑮ จะทำหน้าที่ประมวลผลทั้งหมดแล้วส่งสัญญาณควบคุมไปที่ตัวปรับสภาพ ⑫ เพื่อให้ตัวปรับสภาพทำงานในตำแหน่งที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพสูงสุด วงจรจ่ายไฟแรงดันต่ำ ⑭ จะทำหน้าที่แปลงไฟจากเชลล์แสงอาทิตย์ให้เป็นแรงดันต่ำแล้วจ่ายให้แผงวงจรควบคุม ⑩


บทสรุป
MAVELL Power OptimiZer
เครื่องจ่ายพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับเครื่องปรับอากาศ MAVELL ได้ออกแบบให้มีประสิทธิภาพสูง เพื่อนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นทางเลือกหนึ่งของพลังงานทดแทนถ้ามีการส่งเสริมให้ใช้กันแพร่หลายก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ


 


 

การต่อสาย 9,000 BTU. การต่อสาย 12,000 BTU. การต่อสาย 18,000 BTU. การต่อสาย 25,000 BTU.