หลักการทำงาน    อุปกรณ์ร่วมระบบ    อุปกรณ์ป้องกัน    การต่อสายวงจร    ทิศทางแดดที่เหมาะสม    การติดตั้งบนหลังคา    ผลลัพท์เมื่อติดตั้งระบบแล้วเสร็จ    ข้อเปรียบเทียบ    จุดคุ้มทุน    ผลการทดสอบ    หนังสือรับรอง    วิธีวัดค่าประหยัดพลังงาน    ติดตั้งระบบ WIFI บนมือถือ    คู่มือการใช้รีโมทคอนโทรล